استانداردهای ایزو الزامات عمومی مدارک فنی مهندسی

ISO TC 10/DIRECT  + ISO TC 10/SC01 (STANDARD SET)  : Basic conventions in Technical Product Documentation

دانلود پکیج استانداردهای ایزو، برای مفاهیم ، اصول و ملزومات عمومی، در مدارک و نقشه های فنی مهندسی (مجموعه استانداردهای کمیته فنی ISO TC 10-DIRECT و ISO TC 10-1 )

لیست استانداردهای این مجموعه:

PART 1 : ISO TC 10-DIRECT 

 1.  ISO 128-1:2020 Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 1: Introduction and fundamental requirements
 2. ISO 128-2:2020 Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 2: Basic conventions for lines
 3.  ISO 128-3:2022 Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 3: Views, sections and cuts
 4.  ISO 128-100:2020 Technical product documentation — General principles of representation — Part 100: Index
 5.  ISO 129-1:2018 +A1 2020  Technical product documentation (TPD) — Presentation of dimensions and tolerances — Part 1: General principles
 6.  ISO 8887-1:2017 Technical product documentation — Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing — Part 1: General concepts and requirements
 7.  ISO 9175-1:1988 Tubular tips for hand-held technical pens using India ink on tracing paper — Part 1: Definitions, dimensions, designation and marking
 8.  ISO 9177-1:2016 Mechanical pencils for technical drawings — Part 1: Classification, dimensions, performance requirements and testing
 9.  ISO 9177-2:2022 Mechanical pencils for technical drawings — Part 2: Black leads — Classification and dimensions
 10.  ISO 9177-3:2022 Mechanical pencils for technical drawings — Part 3: Black leads — Bending strengths of HB leads
 11.  ISO 9180:1988 Black leads for wood-cased pencils — Classification and diameters
 12.  ISO 9957-1:1992 Fluid draughting media — Part 1: Water-based India ink — Requirements and test conditions
 13.  ISO 9957-2:1995 Fluid draughting media — Part 2: Water-based non-India ink — Requirements and test conditions
 14.  ISO 9957-3:1997 Fluid draughting media — Part 3: Water-based coloured draughting inks — Requirements and test conditions
 15.  ISO 9958-1:1992 Draughting media for technical drawings — Draughting film with polyester base — Part 1: Requirements and marking
 16.  ISO 9958-2:1992 Draughting media for technical drawings — Draughting film with polyester base — Part 2: Determination of properties
 17.  ISO 9959-1:1992 Numerically controlled draughting machines — Drawing test for the evaluation of performance — Part 1: Vector plotters
 18.  ISO 9960-1:1992 Draughting instruments with or without graduation — Part 1: Draughting scale rules
 19.  ISO 9961:1992 Draughting media for technical drawings — Natural tracing paper
 20.  ISO 9962-1:1992 Manually operated draughting machines — Part 1: Definitions, classification and designation
 21.  ISO 9962-2:1992 Manually operated draughting machines — Part 2: Characteristics, performance, inspection and marking
 22.  ISO 10209:2022 Technical product documentation — Vocabulary — Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
 23.  ISO 11540:2014 Writing and marking instruments — Specification for caps to reduce the risk of asphyxiation
 24.  ISO 12756:2016 Drawing and writing instruments — Ball point pens and roller ball pens — Vocabulary
 25.  ISO 12757-1:2017 Ball point pens and refills — Part 1: General use
 26.  ISO 14145-1:2017 Roller ball pens and refills — Part 1: General use
 27.  ISO 14145-2:1998 Roller ball pens and refills — Part 2: Documentary use (DOC)
 28.  ISO 16792:2015 Technical product documentation — Digital product definition data practices
 29.  ISO 20318-1:2019 Mechanical pencils and leads for general use — Classification, dimensions, quality and test methods — Part 1: Mechanical pencils
 30.  ISO 27668-1:2017 Gel ink ball pens and refills — Part 1: General use
 31.  ISO 27668-2:2009 Gel ink ball pens and refills — Part 2: Documentary use (DOC)
 32.  IEC 81346-1:2022 Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules
 33.  IEC 81346-2:2019 Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 2: Classification of objects and codes for classes
 34.  IEC 82045-1:2001 Document management — Part 1: Principles and methods
 35.  IEC 82045-2:2004 +Cor 1:2014 Document management — Part 2: Metadata elements and information reference model

PART 2 : ISO TC 10-1 

 1.  ISO 3098-1:2015 Technical product documentation — Lettering — Part 1: General requirements
 2.  ISO 3098-2:2000 Technical product documentation — Lettering — Part 2: Latin alphabet, numerals and marks
 3.  ISO 3098-3:2000 Technical product documentation — Lettering — Part 3: Greek alphabet
 4.  ISO 3098-4:2000 Technical product documentation — Lettering — Part 4: Diacritical and particular marks for the Latin alphabet
 5.  ISO 3098-5:1997 Technical product documentation — Lettering — Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks
 6.  ISO 3098-6:2000 Technical product documentation — Lettering — Part 6: Cyrillic alphabet
 7.  ISO 5261:1995 Technical drawings — Simplified representation of bars and profile sections
 8.  ISO 5455:1979 Technical drawings — Scales
 9.  ISO 5456-1:1996 Technical drawings — Projection methods — Part 1: Synopsis
 10.  ISO 5456-2:1996 Technical drawings — Projection methods — Part 2: Orthographic representations
 11.  ISO 5456-3:1996 Technical drawings — Projection methods — Part 3: Axonometric representations
 12.  ISO 5456-4:1996 Technical drawings — Projection methods — Part 4: Central projection
 13.  ISO 5457:1999 Technical product documentation — Sizes and layout of drawing sheets
 14.  ISO 5457:1999/Amd 1:2010 Technical product documentation — Sizes and layout of drawing sheets — Amendment 1
 15.  ISO 6428:1982 Technical drawings — Requirements for microcopying
 16.  ISO 6433:2012 Technical product documentation — Part references
 17.  ISO 7083:2021  Technical product documentation — Symbols used in technical product documentation — Proportions and dimensions
 18.  ISO 7200:2004 Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers
 19.  ISO 7573:2008 Technical product documentation — Parts lists
 20.  ISO 11005:2010 Technical product documentation — Use of main documents
 21.  ISO 11442:2006 Technical product documentation — Document management
 22.  ISO 15226:1999 Technical product documentation — Life cycle model and allocation of documents
 23.  ISO 16016:2016 Technical product documentation — Protection notices for restricting the use of documents and products
 24.  ISO 29845:2011 Technical product documentation — Document types
 25.  IEC/IEEE 82079-1:2012 Preparation of information for use (instructions for use) of products — Part 1: Principles and general requirements

مشخصات فایل
 • فرمت فایل ها: PDF
 • زبان نگارش: انگلیسی
 • کمیته فنی: ISO TC 10-direct  و  ISO TC 10-SC1
 • ویرایش : آخرین ویرایشهای فعال تا 05-2022
 • حجم دانلود: 90 مگابایت
 • کلیدواژه: استاندارد ISO + نقشه خوانی فرآیندی + P&ID + مدارک فنی مهندسی فرآیند + استانداردهای مکانیک

مجموعه استانداردهاASME پکیج استانداردهای مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا